Akademik

Günümüzde bir toplumun gelişmişlik derecesi yükseköğretim sisteminin nitelikleriyle yakından ilişkilidir. Yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren, seçkin ve gelişmiş bir yükseköğretim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını yaşamakta olan Hemşirelik Fakültesi’nin tarihçesi köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Okul KKTC’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hemşirelik eğitimi veren ilk eğitim kurum olma özelliğini taşımaktadır. Daha önce Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan okulumuz, 2018 yılında Hemşirelik Fakültesi olarak yapılanmış olup, KKTC’nin ilk Hemşirelik Fakültesi olmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bilimsel anlayış kazanmış ve bilgilerini mesleki alanda beceriye dönüştürebilen; KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında kapsamlı ve çağdaş hemşirelik hizmeti verecek yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip hemşireleri; Hemşirelik alanında bilimsel çerçevede araştırma ve inceleme yapabilecek yeterliliğe sahip insan gücünü; toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilince sahip, ülkedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak hemşireleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurumun misyonu birey aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini geliştirmede, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemleri kullanarak temel hemşirelik eğitimini ve hizmetlerini geliştirmek ve yürütmektir; vizyonu ise öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitimi kurumu olmaktır.

Bir üniversitenin kalitesinin en önemli ölçütlerinden biri nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimdir. Okulumuz kuruluşundan bu yana kaliteli hemşirelik eğitimini sürdürmüş ve ülkenin hemşire işgücü gereksiniminin karşılanmasına önemli katkılar vermiştir. Lisansüstü eğitim, yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde, araştırma ve bilgi üretimine temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi KKTC’de yüksek lisans ve doktora eğitiminin başlatılmasında öncülük etmiştir. Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında hemşirelikte yüksek lisans, 2008yılında ise hemşirelikte doktora programlarına başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi uluslararası düzeyde hizmet vermekte olup, halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Nijerya, Filistin gibi çeşitli ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler eğitim görmektedir ve bu öğrencilere İngilizce eğitim olanağı sunulmaktadır.

Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişmiş standartlarda yürütülmesine olanak sağlayacak niteliktedir. Okulumuz gelişmiş eğitim araç-gereçleri olan dershanelere ve öğrencilerin hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirebileceği donanımlı laboratuvara sahiptir. Öğrenciler, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan, ileri teknoloji donanımlı, uluslararası prestijli birçok ödül ile onurlandırılmış Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde derslerinin gereği olan klinik uygulamaları gerçekleştirme olanağına sahiptir.

Toplumların kalkınmışlığı; üretebildiği bilgi ve teknoloji ile doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir. Yükseköğretim kurumları, özellikle de üniversiteler yalnız eğitim değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapıldığı, yani bilginin üretildiği alanlardır. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin araştırma alanları sağlıklı bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hasta bireylerin ise tedavi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine yöneliktir. Okulumuzda hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar, iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, halk sağlığı, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanlarında eğitim, proje ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmiş, kitap ve makale yazmış, uluslararası atıf almıştır. Öğretim üyeleri ulusal/uluslararası süreli yayınlarda hakemlik/editörlük görevlerini yerine getirmektedir ve meslek örgütlerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, fakültemizin eğitim ve araştırma alanlarında nitelikli çalışmalarını sürdüreceği ve geliştireceği inancıyla…

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz
Hemşirelik Fakültesi Dekanı