Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Hemşirelik Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu
lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır.
Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa
yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin
mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması
ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik
çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan
dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili
fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Eğitim Programının Amacı; bilimsel
anlayış ve yeterlik kazanmış, bilgilerini ve mesleki becerilerini bütünleştirebilen, ulusal ve
uluslararası sağlık kuruluşlarında kapsamlı, nitelikli ve çağdaş hemşirelik hizmeti verecek
yeterli bilgi, beceri ve tutuma, toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilincine sahip
hemşireler yetiştirmektir.

Program Kazanımları

1 Bireyin fiziksel, psikolojik, spiritüel ve sosyokültürel özelliklerini tanımlayabilir.
2 İnsan vücudunun mikro ve makro düzeyde yapı, fonksiyonlarını ve birbirleri ile ilişkisini bilir.
3 Dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri kullanabilir.
4 Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında
bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.
5 Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.
6 Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir.
7 Hemşirelik uluslararası literatürüne ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi kullanabilir.
8 Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek
amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.
9 Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir.
10 Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.
11 Hastanın hemşirelik bakım gereksinimlerini ve özel durumları saptayabilir.
12 Hemşirelik uygulamaları için gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanabilir.
13 Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.
14 Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve
koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.
15 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğu gösterebilir.
16 Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Programdan mezun olan hemşireler KKTC’de, Türkiye’de hemşire ünvanı ile istihdam edilir. Kamu sağlık kurumlarında: Hastaneler, Sağlık merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri, Özel sağlık kuruluşlarında: klinikler, özel hastaneler. Kurumlar: oteller, okullar, hemşire çalıştırılması zorunlu olan iş yerleri. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında (hemşire yetiştiren Hemşirelik okullarında görevlendirilebilirler). Ayrıca mezunlar “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Hemşirelik lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 41 zorunlu, 17 seçmeli, 3 üniversite ortak ve 4 YÖK tarafından belirlenen ortak zorunlu ders olmak üzere toplam 65 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır.

Programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

Her yarıyılda fakültenin seçmeli dersleri açılır. Her dönem fakültenin seçmeli dersleri dışından diğer fakültelerden de seçmeli ders alınabilmektedir.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Hemşirelik öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Destek Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak.
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Ümran DAL YILMAZ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Hemşirelik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi